Telefón

+421 910 949 398

Email

plavacik@yahoo.com

Otváracie hodiny

po - pia 8.00 - 19.00 hod.

ODDIEL I. : Práva a povinnosti účastníkov kurzu:

Bod 1. CENA: Účastník kurzu je povinný zaplatiť kurzovné podľa cenníka kurzov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.plavacik.sk  do 3 dní od obdržania potvrdzujúceho mailu o zaradení do kurzu a to bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK26 8360 5207 0042 0158 3706 mBank (ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia dieťaťa, napr.: 5.9.2009 ako 05092009 a do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa).V cene za kurz je zahrnutých 8, resp. 4 výcvikové lekcie pre rodiča a dieťa.

Bod 2. VRÁTENIE PEŇAZÍ: Nárok na vrátenie kurzovného vzniká: 1.) Ak je prevádzkovateľovi pred zahájením kurzu osobne oznámené zrušenie kurzu. V takomto prípade je účastník povinný zaplatiť za zrušenie kurzu manipulačný poplatok podľa platného cenníka. 2.) Keď je kurz zrušený až po nástupe na kurz. V takomto prípade je účastník povinný zaplatiť za zrušenie kurzu storno poplatok podľa platného cenníka. Účastníkovi bude zvyšná suma uhradená na účet. V prípade, že prevádzkovateľ nezabezpečí kurz alebo jeho časť, má účastník nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase a mieste konania kurzu .V iných prípadoch sa peniaze nevracajú.

Bod 3. NÁHRADANÁ LEKCIA ZA VYNECHANÚ LEKCIU: Účastníkovi môže byť poskytnutá náhradná lekcia za neúčasť na niektorej z lekcií len vtedy, keď je neúčasť oznámená prevádzkovateľovi najneskôr deň pred naplánovanou lekciou a to do 18.00 hod. večer formou telefonického odkazu alebo SMS správy na tel. číslo 0910/949 398. V iných prípadoch sa náhradná lekcia za vynechané lekcie neposkytuje. O čerpanie vzniknutých náhradných lekcií môže účastník kurzu požiadať telefonicky alebo osobne a vyčerpať si ich v určených termínoch prevádzkovateľom do 2 mesiacov od skončenia kurzu, ktorého dátum je uvedený v registračnom formulári. Po tomto termíne sa nároky na náhradné lekcie vyraďujú z evidencie. V prípade, že účastník odmietne 2-krát ponúknuté termíny, považujú sa neodplávané lekcie za prepadnuté. V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii. Za neuplatnené náhradné lekcie sa peniaze nevracajú. Za riadne ospravedlnené lekcie v jednom mesiaci je náhrada 1:1 (platí len pri kurze, ktorý obsahuje 8 lekcií, pre kurzy s nižším počtom lekcií platí len za prvú riadne ospravedlnenú lekciu v príslušnom mesiaci náhrada 1:1), za ostatné riadne ospravedlnené lekcie v príslušnom mesiaci je náhrada 2:1.

Bod 4. SPRÁVANIE SA POČAS KURZU, LEKÁRSKE POTVRDENIE:  Počas kurzu za dieťa právne zodpovedá rodič a dieťa môže navštevovať kurz len v jeho doprovode alebo doprovode dospelej osoby rodičom poverenej, ktorú je rodič povinný vopred dôkladne oboznámiť s obsahom tejto prihlášky. Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov inštruktora. Účastník bol pred začiatkom kurzu oboznámený s organizačnými, bezpečnostnými a hygienickými opatreniami a je povinný tieto opatrenia prísne dodržiavať. V prípade ich nedodržania môže byť vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť za škodu. V bazéne musí mať každé dieťa povinne plaveckú plienku alebo plavky neoprénové, ktoré sa dajú na kurze zakúpiť, resp. iné plavky, ktoré vopred schváli prevádzkovateľ. V prípade znečistenia vody stolicou, krvou alebo zvratkami sa účastník zaväzuje znášať časť nákladov na odstránenie/vyčistenie bazéna čiastkou 100 Eur (max. 40% z celkových nákladov). Pred začatím kurzu je účastník povinný predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať kurz. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 pracovné dni. Toto potvrdenie môže nahradiť Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré na požiadane poskytne prevádzkovateľ.

Bod 5. INFORMÁCIE: Na uschovanie osobných vecí počas plávania má zákazník k dispozícii uzamykateľné skrinky. Za ich stratu prevádzkovateľ nezodpovedá. V priestoroch prevádzky kurzu je zvýšené riziko pošmyknutia sa, preto je nevyhnutné pohybovať sa so zvýšenou opatrnosťou a mať vhodnú obuv určenú do vlhkého prostredia.

Bod 6.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: Týmto dáva prihlasovateľ súhlas a výhradné právo fyzickej osobe Ing. Marcela Csillaghyová – PLAVÁČIK, B. Němcovej 19A, 901 01 Malacky na spracovanie jeho osobných údajov, ako aj ostatných osobných údajov uvedených v tomto dokumente, za účelom vedenia databázy účastníkov kurzu, vystavenia a vedenia účtovnej dokumentácie a zasielania informačných elektronických správ, zverejňovania fotografií a videí zo spoločných aktivít na web stránke www.plavacik.sk a sociálnych sieťach PLAVÁČIK a SPOLOČNE RÁSŤ o.z. v zmysle nariadenia EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ODDIEL II. : Čestné prehlásenie:

Čestne prehlasujem, že som si vedomý(á) právnej zodpovednosti za svoje dieťa, ktoré bude kurz navštevovať. Tiež čestne prehlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) so zásadami dodržiavania hygieny, organizačnými a bezpečnostnými opatreniami, ktorým som rozumel(a) a zaväzujem sa ich dodržiavať. Nie som si vedomý(á) žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, môjho alebo doprevádzajúcej osoby, ktorá by bránila jeho účasti na kurze. O zdravotnom stave dieťaťa prikladám zdravotné potvrdenie alebo čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Zaväzujem sa, že s dieťaťom budem dochádzať do kolektívu v dobrom zdravotnom stave. Prehlásim dieťa na iný kurz, ak osoby doprevádzajúce dieťa alebo dieťa zúčastňujúce sa kurze prídu  v 14-dňoch pred zahájením kurzu do styku s infekčnou chorobou..